Bosch รถยุโรป

แบตเตอรี่ Bosch สำหรับรถยุโรป ราคาเริ่มต้น 2800 บาท

แบตเตอรี่ Bosch DIN55L

แบตเตอรี่ Bosch

แบตเตอรี่ Bosch DIN55L แบตเตอรี่ Bosch DIN55L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 55 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2800 บาท สำหรับรถยุโรป รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch DIN55L รุ่น Din55L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 55 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 205 กว้าง 170 สูง 170 ประเภทรถที่รองร…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch DIN55R แบตเตอรี่ชนิดแห้ง (OPTRA, AVEO, CAPTIVA เบนซิล, Proton ทุกรุ่น, cherokee)

แบตเตอรี่ Bosch DIN55R แบตเตอรี่ Bosch Din55r  แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 45 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2800 บาท สำหรับรถยุโรป รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch DIN55R รุ่น DIN55R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 55 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 240 กว้าง 170 สูง 190 ประเภทรถที่รอง…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch DIN45 แบตเตอรี่แห้ง ( Focus, Fiesta )

แบตเตอรี่ Bosch DIN45 แบตเตอรี่ Bosch Din45 แบตเตอรี่ชนิดแห้งสนิท 45 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2800 บาท สำหรับรถยุโรปเล็ก ราคารวมแลกคืน แบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch DIN45   รุ่น DIN45 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 45 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 205 กว้าง 170 สูง 170…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch DIN75 แบตเตอรี่แห้ง (รถยุโรป กลาง)

แบตเตอรี่ Bosch DIN75 แบตเตอรี่ Bosch Din75  แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 75 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 3500 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch DIN75 รุ่น DIN75 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 75 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 276 กว้าง 174 สูง 175 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้อ เบนซ์, …
Read more

แบตเตอรี่ Bosch DIN100 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง (รถยุโรป ใหญ่) 100Ah

แบตเตอรี่ Bosch DIN100 แบตเตอรี่ Bosch Din100  แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 100 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 4,200 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch DIN100 รุ่น DIN100 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 100 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 325 กว้าง 174 สูง 189 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้อ …
Read more

error: โอ๊ะโอ