Puma รถยุโรป

แบตเตอรี่ Puma สำหรับใส่รถยุโรป ราคาเริ่มต้น 2700 บาท

แบตเตอรี่ Puma DIN80

แบตเตอรี่ Puma DIN80

แบตเตอรี่ Puma DIN80 แบตเตอรี่ Puma DIN80 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 80 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 3,500 บาท สำหรับรถยุโรป  รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma DIN80 รุ่น Din80 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 80 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 274 กว้าง 174 สูง 189 ประเภทรถที่รองรับ ยี…
Read more

แบตเตอรี่ Puma DIN50

แบตเตอรี่ Puma Din50

แบตเตอรี่ Puma DIN50 แบตเตอรี่ Puma DIN50 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,500 บาท สำหรับรถยุโรป รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma DIN50 รุ่น Din50 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 50 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 205 กว้าง 170 สูง 170 ประเภทรถที่รองรับ ยี่…
Read more

แบตเตอรี่ Puma DIN75 57539

แบตเตอรี่ Puma

แบตเตอรี่ Puma DIN75 57539 แบตเตอรี่ Puma DIN75 57539 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 75 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 3,100 บาท สำหรับรถยุโรป ราคารวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma DIN75 57539 รุ่น DIN75 57539 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 75 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 276 กว้าง 174 ส…
Read more

แบตเตอรี่ Puma 55548 แบตเตอรี่แห้ง (OPTRA, AVEO, CAPTIVA เบนซิล, Proton , cherokee)

แบตเตอรี่ Puma 55548 แบตเตอรี่ Puma 55548 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 60 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2850 บาท สำหรับรถยุโรป รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma 55548 รุ่น Puma 55548 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 60 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 240 กว้าง 170 สูง 190 ประเภทรถที่รองรับ…
Read more

error: โอ๊ะโอ