3K รถเก๋ง

แบตเตอรี่ 3K สำหรับรถเก๋ง ราคาเริ่มต้น 1500 บาท

แบตเตอรี่ 3K ADX95L

แบตเตอรี่ 3K ADX95L แบตเตอรี่ 3K ADX95L เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง มีความจุ 75 แอมป์ CCA 500+ สามารถใส่ได้กับรถเก๋ง ใหญ่ และรถกระบะเครื่อง 2.5 – 2.7 cc รับประกัน 12 เดือน 2,100 บาท (ราคาแลกแบตเตอรี่เก่า) แบตเตอรี่ 3K ADX95L รุ่น ADX95L (75D26L) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ …
Read more

แบตเตอรี่ 3K ADX60L

แบตเตอรี่ 3K ADX60L แบตเตอรี่ 3K ADX60L แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 40 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 16,00 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K ADX60L รุ่น ADX60L (44B19L) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 40 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 190 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี…
Read more

แบตเตอรี่ 3K ADX70L

แบตเตอรี่ 3K ADX70L แบตเตอรี่ 3K ADX70L แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 55 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 1,900 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K ADX70L รุ่น ADX70L (65B24L) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 505 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 228 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ย…
Read more

แบตเตอรี่ 3K ADX65R

แบตเตอรี่ 3K ADX65R แบตเตอรี่ 3K ADX65R แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 1,700 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K ADX65R รุ่น ADX65R (55B24R) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 50 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 228 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี…
Read more

แบตเตอรี่ 3K ADX65L

แบตเตอรี่ 3K ADX65L แบตเตอรี่ 3K ADX65L แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 1,700 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K ADX65L รุ่น ADX65L (55B24L) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 50 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 228 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี…
Read more