3K รถกระบะ

แบตเตอรี่ 3K สำหรับรถกระบะ ราคาเริ่มต้น 2400 บาท

แบตเตอรี่ 3K MAX2500R

แบตเตอรี่ 3K MAX2500R แบตเตอรี่ 3K MAX2500R แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 85 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,600 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K MAX2500L2500R รุ่น MAX2500L2500R (95D31R) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 85 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ปร…
Read more

แบตเตอรี่ 3K MAX2500L

แบตเตอรี่ 3K MAX2500L แบตเตอรี่ 3K MAX2500L แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 85 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,600 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K MAX2500L2500L รุ่น MAX2500L2500L (95D31L) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 85 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ปร…
Read more

แบตเตอรี่ 3K SVX80l

แบตเตอรี่ 3K SVX80l

แบตเตอรี่ 3K SVX80l แบตเตอรี่ 3K SVX80l แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 70 แอมป์ CCA 600+ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,500 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K ข้อมูล แบตเตอรี่ 3K SVX80l รุ่น SVX80l ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 70 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 258 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถ…
Read more

แบตเตอรี่ 3K ADX95L

แบตเตอรี่ 3K ADX95L แบตเตอรี่ 3K ADX95L เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง มีความจุ 75 แอมป์ CCA 500+ สามารถใส่ได้กับรถเก๋ง ใหญ่ และรถกระบะเครื่อง 2.5 – 2.7 cc รับประกัน 12 เดือน 2,100 บาท (ราคาแลกแบตเตอรี่เก่า) แบตเตอรี่ 3K ADX95L รุ่น ADX95L (75D26L) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ …
Read more

แบตเตอรี่ 3K ADX2500R

แบตเตอรี่ 3K ADX2500R แบตเตอรี่ 3K ADX2500R แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 85 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,400 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K ADX2500R รุ่น ADX2500L (85D31R) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 85 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่ร…
Read more