GS รถกระบะ

แบตเตอรี่ GS สำหรับรถกระบะ ราคาเริ่มต้น 2100 บาท

แบตเตอรี่ GS MFX 200R

แบตเตอรี่ GS MFX 200R แบตเตอรี่ GS MFX 200R เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 100 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 3,350 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ GS MFX 200R รุ่น MFX 200R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 100 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ย…
Read more

แบตเตอรี่ GS MFX 80R

แบตเตอรี่ GS MFX80R

แบตเตอรี่ GS MFX 80R แบตเตอรี่ GS MFX 80R เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง มีความจุ 75 แอมป์ CCA 500+ สามารถใส่ได้กับรถเก๋ง ใหญ่ และรถกระบะเครื่อง 2.5 – 2.7 cc รับประกัน 12 เดือน 2,150 บาท (ราคาแลกแบตเตอรี่เก่า) แบตเตอรี่ GS MFX 80R รุ่น แบตเตอรี่ GS MFX80R ประเภท แบตเตอรี่พร้อมใช้ ไม่ต้องเติมน้ำกลั่…
Read more

แบตเตอรี่ GS EXTRA 135R

แบตเตอรี่ GS EXTRA 135R

แบตเตอรี่ GS EXTRA 135R แบตเตอรี่ GS EXTRA 135R แบตเตอรี่รุ่นล่าสุดของ GS เป็น แบตเตอรี่ชนิดไฮบริด 85 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,400 บาท CCA 600 ++ รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ GS EXTRA 135R รุ่น EXTRA 135R ประเภท แบตเตอรี่ไฮบริด รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 85 ขนาด (มิลลิเมตร) ย…
Read more

แบตเตอรี่ GS EXTRA 135L

แบตเตอรี่ GS EXTRA 135L

แบตเตอรี่ GS EXTRA 135L แบตเตอรี่ GS EXTRA 135L แบตเตอรี่รุ่นล่าสุดของ GS เป็น แบตเตอรี่ชนิดไฮบริด 85 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,400 บาท CCA 600 ++ รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ GS EXTRA 135L รุ่น EXTRA 135L ประเภท แบตเตอรี่ไฮบริด รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 85 ขนาด (มิลลิเมตร) ย…
Read more

แบตเตอรี่ GS MFX180R

แบตเตอรี่ GS MFX180R

แบตเตอรี่ GS MFX180R แบตเตอรี่ GS MFX180R แบตเตอรี่รุ่นล่าสุดของ GS เป็น แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 80 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,400 บาท CCA 600 ++ รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ GS MFX180R รุ่น MFX180R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 80 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง…
Read more