FB รถกระบะ

แบตเตอรี่ FB สำหรับรถกระบะ ราคาเริ่มต้น 2100 บาท

แบตเตอรี่ FB M 1500L

แบตเตอรี่ FB M 1500L แบตเตอรี่ FB M 1500L แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 90 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,600 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ FB M 1500L รุ่น M 1500L ประเภท แบตเตอรี่พร้อมใช้ ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 90 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ป…
Read more

แบตเตอรี่ FB F135L แบตเตอรี่ไฮบริด สำหรับรถกระบะ

แบตเตอรี่ FB F135

แบตเตอรี่ FB F135L แบตเตอรี่ FB F135L แบตเตอรี่ชนิดไฮบริด 85 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2450 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน เติมน้ำกลั่น ประมาณ 6 – 9 เดือน ต่อ ครั้ง แบตเตอรี่ FB F135L รุ่น แบตเตอรี่ FB F135L ประเภท แบตเตอรี่ไฮบริด รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 85 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว…
Read more

แบตเตอรี่ FB F135R แบตเตอรี่ไฮบริด สำหรับรถกระบะ

แบตเตอรี่ FB F135

แบตเตอรี่ FB F135R แบตเตอรี่ FB F135R แบตเตอรี่ชนิดไฮบริด 85 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2450 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน เติมน้ำกลั่น ประมาณ 6 – 9 เดือน ต่อ ครั้ง แบตเตอรี่ FB F135R รุ่น แบตเตอรี่ FB F135R ประเภท แบตเตอรี่ไฮบริด รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 85 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว…
Read more