FB รถยุโรป

แบตเตอรี่ FB S85 LN4

แบตเตอรี่ FB S85 LN4 แบตเตอรี่ FB S85 LN4 แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 85 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 3,100 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ FB M85 LN4 รุ่น แบตเตอรี่ FB S85 LN4 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 85 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 314 กว้าง 174 สูง 189 ประเภทรถที่รองรั…
Read more

แบตเตอรี่ FB S65R

แบตเตอรี่ FB S65R LN2 R แบตเตอรี่ FB S65R เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง มีความจุ 65 แอมป์ CCA 500+ สามารถใส่ได้กับยุโรป และรถกระบะ บางรุ่น รับประกัน 12 เดือน 2,400 บาท (ราคาแลกแบตเตอรี่เก่า) แบตเตอรี่ FB S65R LN2 รุ่น แบตเตอรี่ FB S65R LN2 R ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 65 ขนาด (มิล…
Read more

แบตเตอรี่ FB S65L

แบตเตอรี่ FB S65L LN2 แบตเตอรี่ FB S65L เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง มีความจุ 65 แอมป์ CCA 500+ สามารถใส่ได้กับยุโรป และรถกระบะ บางรุ่น รับประกัน 12 เดือน 2,500 บาท (ราคาแลกแบตเตอรี่เก่า) แบตเตอรี่ FB S65L LN2 รุ่น แบตเตอรี่ FB S65L LN2 ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 65 ขนาด (มิลลิเม…
Read more

แบตเตอรี่ FB S75 LN3

แบตเตอรี่ FB S75 LN3 แบตเตอรี่ FB S75 เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง มีความจุ 75 แอมป์ CCA 600+ สามารถใส่ได้กับยุโรป และรถกระบะ บางรุ่น รับประกัน 12 เดือน 2,800 บาท (ราคาแลกแบตเตอรี่เก่า) แบตเตอรี่ FB S 75 LN3 รุ่น แบตเตอรี่ FB S75 LN3 ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 75 ขนาด (มิลลิเมตร)…
Read more

แบตเตอรี่ FB Gold Din45

แบตเตอรี่ FB Gold Din45 แบตเตอรี่ FB Gold Din45 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 45 แอมป์ ขั้วจม รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,400 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่รถยนต์ FB Gold Din45 รุ่น แบตเตอรี่ FB Gold Din45 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 45 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 205 กว้าง 170 สูง…
Read more