Puma รถยุโรป

แบตเตอรี่ Puma สำหรับใส่รถยุโรป ราคาเริ่มต้น 2700 บาท

แบตเตอรี่ Puma DIN75 57539

แบตเตอรี่ Puma

แบตเตอรี่ Puma DIN75 57539 แบตเตอรี่ Puma DIN75 57539 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 75 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 3,400 บาท สำหรับรถยุโรป ราคารวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma DIN75 57539 รุ่น DIN75 57539 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 75 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 276 กว้าง 174 ส…
Read more

แบตเตอรี่ Puma DIN86

แบตเตอรี่ Puma DIN86 แบตเตอรี่ Puma DIN86 เป็นแบตเตอรี่ ชนิดแห้งสนิท 80 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 4,200 บาท สำหรับรถยุโรปกลาง ราคารวมแลกคืน แบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma Din86 รุ่น แบตเตอรี่ Puma Din86 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 86 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 314 กว้าง …
Read more

แบตเตอรี่ Puma 55548 แบตเตอรี่แห้ง (OPTRA, AVEO, CAPTIVA เบนซิล, Proton , cherokee)

แบตเตอรี่ Puma 55548 แบตเตอรี่ Puma 55548 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 60 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2850 บาท สำหรับรถยุโรป รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma 55548 รุ่น Puma 55548 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 60 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 240 กว้าง 170 สูง 190 ประเภทรถที่รองรับ…
Read more

แบตเตอรี่ Puma DIN43 แบตเตอรี่แห้ง ( Focus, Fiesta)

แบตเตอรี่ Puma DIN43 แบตเตอรี่ Puma DIN43 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 43 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,500 บาท สำหรับรถยุโรป รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma DIN43 รุ่น Din43 (54343) ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 43 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 205 กว้าง 170 สูง 170 ประเภทรถที่รอ…
Read more

แบตเตอรี่ Puma 57539 Din75 แบตเตอรี่แห้ง (รถยุโรป กลาง)

แบตเตอรี่ Puma 57539 แบตเตอรี่ Puma 57539 Din75 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 75 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 3400 บาท สำหรับรถยุโรป รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma 57539 Din75 รุ่น 57539 Din75 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 75 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 276 กว้าง 174 สูง 175 ประเ…
Read more